Aanstelling toezichthouders

Datum: 11-02-2021
Categorie(ën): Kennisgeving

Het college maakt bekent dat:

  1. De heer S. Stokkel is aangewezen als toezichthouder in de zin van artikel 41, eerste lid, aanhef en onder b, van de Drank- en Horecawet en te belasten met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Drank- en Horecawet.
  2. Mevrouw S.J.W.M. Sneijder – Donkers is aangewezen als toezichthouder omgevingsrecht B in de zin van artikel 5:11 (in samenhang met afdeling 5.2) van de Algemene wet bestuursrecht voor het bepaalde bij en krachtens de:
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  • Wet veiligheidsregio’s;
  • Algemene Plaatselijke Verordening Katwijk  
  • Erfgoedverordening Gemeente Katwijk

Deze besluiten treden in werking op 11 februari 2020. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer L. Robbemond van het cluster Veiligheid, Toezicht en Handhaving op telefoonnummer (06) 203 17 259