Aanwijzingsbesluit

Datum: 24-12-2020
Categorie(ën): Aanwijzingsbesluit

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van de gemeente Katwijk inzake het aanwijzen van medewerkers van het Haags Economisch Interventie Team als toezichthouder in de gemeente Katwijk

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, DE BURGEMEESTER, VAN DE GEMEENTE KATWIJK, ELK VOOR ZOVER HET ZIJN BEVOEGDHEID BETREFT

Overwegende dat de effectiviteit van de handhaving kan worden verbeterd door het aanwijzen van medewerkers van het Haags Economisch Interventieteam (verder te noemen HEIT) als toezichthouder in de gemeente Katwijk ten behoeve van integrale HEIT controles.

Gelet op de artikelen:

  • 5:11 Algemene wet bestuursrecht
  • 5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  • 92 Woningwet
  • 33 lid 1 Huisvestingswet
  • 7.1 en 7.2 Wet ruimtelijke ordening
  • 76a Participatiewet
  • 53 IOAW;
  • 53 IOAZ;
  • 4.2 Wet basisregistratie personen
  • 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Katwijk

Besluit:
de volgende medewerkers aan te wijzen als toezichthouder:
a.    De inspecteur, seniorinspecteur en expert van de Haagse Pandbrigade van de gemeente Den Haag, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet op de ruimtelijke ordening, de Wet basisregistratie personen en de Algemene plaatselijke verordening, voor zover als medewerker verbonden aan het HEIT voor het uitvoeren van controles in relatie tot de prostitutiebranche in de gemeente Katwijk.
b.    De Sociaal Rechercheurs en Consulent Handhaving en Fraude van de gemeente Den Haag, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Participatiewet, de IOAW en IOAZ voor zover als medewerker verbonden aan het HEIT voor het uitvoeren van controles in relatie tot de prostitutiebranche en malafide bedrijvigheid in de gemeente Oegstgeest.

Dit besluit treedt in werking de dag na de dag van bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.

Aldus besloten in de vergadering van 8 december 2020
Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk,
De secretaris, mr. drs. R.T. Jie Sam Foek
De burgemeester, ir. C.L. Visser