Anterieure overeenkomst

Datum: 15-08-2019
Categorie(ën): Overige besluiten

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wro bekend
dat zij een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro hebben gesloten inzake het vestigen van een McDonalds restaurant op het perceel Zeilmakerstraat 1 te Katwijk.

In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de rechten en plichten als ook over de vergoeding van kosten ten aanzien van de planologische medewerking die de gemeente voornemens is te verlenen.

Ter inzage en informatie
Met ingang van 16 augustus 2019 ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van zes weken voor ter inzage. U kunt daarvoor een afspraak maken met team Vergunningen (bereikbaar via 071 406 5000). Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke
beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden
ingediend.