Anterieure overeenkomst

Datum: 19-04-2019
Categorie(ën): Overige besluiten

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wro bekend dat zij een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro hebben gesloten inzake het perceel Noordwijkerweg 35 te Rijnsburg.

De anterieure overeenkomst heeft betrekking op het bouwen van drie woningen.
In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de rechten en plichten als ook over de vergoeding van kosten ten aanzien van de planologische medewerking die de gemeente voornemens is te verlenen.

Ter inzage en informatie

Met ingang van 19 april 2019 ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van zes weken ter inzage. U kunt daarvoor een afspraak maken met team Planvorming (bereikbaar via 071-4065000). Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

U kunt binnen 6 weken een zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit.