Anterieure overeenkomst

Datum: 09-07-2020
Categorie(ën): Overige besluiten

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wro bekend dat zij op een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro hebben gesloten inzake hoek Noordwijkerweg/Vinkenweg te Katwijk, kadastraal bekend als Rijnsburg, sectie A, perceelnummers nummer 1250 en deel van nummer 1249;

De anterieure overeenkomst heeft betrekking op het bouwen van een woning aan de Vinkenweg en de verkoop van grond i.v.m. de toekomstige verbreding van de Vinkenweg.
In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de rechten en plichten als ook over de vergoeding van kosten ten aanzien van de planologische medewerking die de gemeente voornemens is te verlenen.

Ter inzage en informatie
Met ingang van 10 juli 2020 ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van zes weken voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis in Katwijk. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden. Mocht u buiten openingstijden de zakelijke beschrijving in willen zien, dan kunt u daarvoor een afspraak maken met behandelend ambtenaar de heer R. van Dam (bereikbaar via 071-406 5548). Ook voor meer informatie kunt u contact met hem opnemen. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.