Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Ambachtsweg 6 te Katwijk ZH

Datum: 31-10-2019
Categorie(ën): Milieu

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk op 30 oktober 2019 een omgevingsvergunning verleend aan Alutech Nederland B.V. voor een inrichting (milieu) gelegen aan Ambachtsweg 6 te Katwijk ZH, 2222 AK.

Het betreft een verzoek om een revisievergunning voor een metaalbedrijf waar brandstoftanks worden geproduceerd.

De vergunning is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd. De aanvrager heeft verzocht om enkele procedurebeschrijvingen geen deel uit te laten maken van de vergunning, omdat deze procedures incidenteel worden gewijzigd. Als deze procedures deel uit zouden maken van de vergunning, zou iedere wijziging leiden tot een nieuwe aanvraag. Dit is niet zinvol.

Voor het verlenen van de omgevingsvergunning wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd.

In De Katwijksche Post toevoegen  hebben wij een advertentie geplaatst, waarin melding wordt gemaakt van de beschikking en de mogelijkheid om beroep in te stellen.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van vrijdag 1 november 2019 tot en met donderdag 12 december 2019 in het gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3 in Katwijk, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur, woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur en donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. De mogelijkheid bestaat om hier op elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur een toelichting op de ter inzage liggende stukken te krijgen.

Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u beroep instellen. Dat doet u schriftelijk of digitaal binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief. U stuurt uw beroepschrift naar: Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag of bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze website voor de precieze voorwaarden.

Als u beroep heeft ingesteld kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De voorzieningenrechter kan bepalen dat dit besluit niet van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift.