Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Ambachtsweg 6 te Katwijk

Datum: 02-12-2020
Categorie(ën): Milieu

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk een omgevingsvergunning verleend aan Alutech Nederland B.V. voor het milieuneutraal wijzigen van een inrichting, gelegen aan Ambachtsweg 6 te Katwijk.

Op basis van artikel 3.10 lid 3 van de Wabo kan een bedrijf een aanvraag omgevingsvergunning doen die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan en die niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De wijziging bestaat uit de plaatsing in een fabriekshal van een lasersnijmachine, het op het buitenterrein plaatsen van een stikstoftank en het verplaatsen van een argontank, perscontainers en een oplaadplaats voor heftrucks.

Voor het verlenen van de omgevingsvergunning wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd.

Bezwaar
Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden tot en met 13 januari 2021 een bezwaarschrift indienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD  Leiden o.v.v. ‘bezwaarschrift Ambachtsweg 6 te Katwijk”.
De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:

  • de dagtekening
  • een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht
  • de naam en adres van de indiener
  • de gronden van het bezwaar
  • de ondertekening

Voorlopige voorziening
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.
Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via (071) 408 3100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2020-019012.