Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Cantineweg 19A te Katwijk

Datum: 13-06-2019
Categorie(ën): Milieu

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk op 12 juni 2019 een omgevingsvergunning verleend aan Dunea Duin en Water, Pompstation Katwijk voor een inrichting (milieu) gelegen aan Cantineweg 19A te Katwijk, 2224 XP.
Het betreft een verzoek om een revisievergunning voor een drinkwaterpomp- en distributiestation.

De vergunning is ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd.
Voor het verlenen van de omgevingsvergunning wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd.
In De Katwijksche Post hebben wij een advertentie geplaatst, waarin melding wordt gemaakt van de beschikking en de mogelijkheid om beroep in te stellen.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van vrijdag 14 juni 2019 tot en met donderdag 25 juli 2019 in het gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3 in Katwijk, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur, woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur en donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. De mogelijkheid bestaat om hier op elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur een toelichting op de ter inzage liggende stukken te krijgen.

Rechtsbescherming
Het besluit is op 13 juni 2019 verzonden. Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit of daartoe niet in staat waren, kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen. Een beroepschrift moet binnen zes weken na de dag van de verzending van dit besluit zijn ingediend.
U stuurt uw beroepschrift schriftelijk of digitaal naar:
de rechtbank van Den Haag,
sector bestuursrecht,
Postbus  20302,
2500 EH Den Haag.
Dit beroepschrift kunt u ook digitaal indienen via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een  elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze website voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening doen. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar:
de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag
sector bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via het digitale loket Rechtspraak: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Daarnaast verzoeken wij u een kopie van het afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening te sturen aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, per adres Omgevingsdienst West-Holland,  Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw A. Diender via (071) 408 3231 of A.Diender@odwh.nl.

Het bijbehorende bestand kunt u hier inzien 

bijlage (pdf, 227 kB)