Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Kalkbranderstraat 2 te Katwijk

Datum: 13-04-2021
Categorie(ën): Milieu

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens de gemeente Katwijk besloten de omgevingsvergunning voor IZICO Katwijk B.V. gelegen aan Kalkbranderstraat 2 te Katwijk aan te passen.

Uit een actualisatietoets is gebleken dat een aantal van de voorschriften van de revisievergunning uit 2013 verouderd is en niet meer voldoet aan Beste Beschikbare Technieken (BBT). Daarom is besloten om de voorschriften van de revisievergunning gedeeltelijk te wijzigen en aan te vullen.

Voor het verlenen van de vergunning is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van vrijdag 16 april 2021 tot en met donderdag 28 mei 2021 bij het gemeentehuis Katwijk, Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk.

Beroep instellen
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via 071-4083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2021-002105.