Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Vinkenweg 32 te Rijnsburg

Datum: 11-04-2019
Categorie(ën): Milieu

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk een omgevingsvergunning verleend aan W. Heemskerk B.V. Fresh & Easy voor een inrichting (milieu) gelegen aan Vinkenweg 32 te Rijnsburg, 2231 NS.

Op basis van artikel 3.10 lid 3 van de Wabo kan een bedrijf een aanvraag omgevingsvergunning doen die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan en die niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. De verandering bestaat uit het uitbreiden van de High Care afdeling voor een aanbieder van verse groenten- en fruitproducten.

Voor het verlenen van de omgevingsvergunning wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd.

Op de ingediende aanvraag is door de Omgevingsdienst om aanvullende gegevens gevraagd. We hebben de beslistermijn met zes weken verlengd op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wabo.

Bezwaar

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden tot en met donderdag 23 mei 2019 een bezwaarschrift indienen, gericht aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD  Leiden o.v.v. ‘bezwaarschrift Vinkenweg 32 te Rijnsburg’.
De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:
-    de dagtekening
-    een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht
-    de naam en adres van de indiener
-    de gronden van het bezwaar
-    de ondertekening.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.
Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD  Leiden.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer K. van `t Hoff via (071) 408 3344 of K.vantHoff@odwh.nl.