Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Wassenaarseweg 65 te Katwijk ZH

Datum: 13-06-2019
Categorie(ën): Milieu

De Omgevingsdienst West-Holland heeft besloten om de omgevingsvergunning van het LPG-tankstation SHELL Station Wassenaarseweg, Wassenaarseweg 65 te Katwijk aan den Rijn ambtshalve te wijzigen. Het betreft de oprichtingsvergunning van 16 januari 1990 met het kenmerk 1087/4mil.

De wijziging betreft het laten vervallen van de oude voorschriften en deze te vervangen door nieuwe voorschriften, waardoor de nadelige gevolgen voor het milieu beter worden voorkomen en/of beperkt.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 25 juli 2019 in het gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3 in Katwijk, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur, woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur en donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. De mogelijkheid bestaat om hier op elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur een toelichting op de ter inzage liggende stukken te krijgen.

Rechtsbescherming
Het besluit is op 13 juni 2019 verzonden. Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit of daartoe niet in staat waren, kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen. Een beroepschrift moet binnen zes weken na de dag van de verzending van dit besluit zijn ingediend.

U stuurt uw beroepschrift schriftelijk naar: de rechtbank van Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit beroepschrift kunt u ook digitaal indienen via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze website voor de precieze voorwaarden.

In spoedeisende gevallen kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening doen. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag
Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via het digitale loket Rechtspraak: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Daarnaast verzoeken wij u een kopie van het afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening te sturen aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer C. Brunt via (071) 408 3309 of C.Brunt@odwh.nl.

Het bijbehorende bestand kunt u hier inzien

bijlage (pdf, 222 kB)