Beschikking Wet milieubeheer – Hoogeweg 15 te Rijnsburg

Datum: 13-04-2021
Categorie(ën): Milieu

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer maatwerk verleend aan kwekerij Esmeralda B.V., Hoogeweg 15 te Rijnsburg.

Het gaat om het stellen van maatwerkvoorschriften voor het lozen van brijn in de bodem afkomstig van een omgekeerde osmose installatie.

Bezwaar
Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen, gericht aan gemeente Katwijk, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD  Leiden o.v.v. ‘bezwaarschrift Hoogeweg 15, Rijnsburg’.
De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:

  • de dagtekening
  • een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht
  • de naam en adres van de indiener
  • de gronden van het bezwaar
  • de ondertekening.

Voorlopige voorziening
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: Gemeente Katwijk, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via (071) 408 3100