Beschikking Wet milieubeheer – Lageweg 5 + 8 te Katwijk ZH

Datum: 19-12-2019
Categorie(ën): Milieu

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk op 27 juni 2019  maatwerkvoorschriften voor geluid op grond van de Activiteitenbesluit verleend aan Liften- en Machinefabriek Lakeman B.V. voor de locatie Lageweg 5 + 8 te Katwijk ZH. Hiertegen heeft Liften- en Machinefabriek Lakeman B.V. bezwaar aangetekend. Naar aanleiding van dit bezwaar heeft de Omgevingsdienst namens de gemeente Katwijk op 18 december 2019 een nieuw besluit genomen.

Bezwaar
 Tegen het vervangingsbesluit (18 december 2019) staat geen afzonderlijk rechtsmiddel open. Belanghebbende die niet eerder in bezwaar zijn gegaan kunnen tegen dit vervangingsbesluit tot en met donderdag 30 januari 2020 een bezwaarschrift indienen, gericht aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden o.v.v. ‘bezwaarschrift Lageweg 5 + 8 te Katwijk ZH’.
De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:
-    de dagtekening
-    een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht
-    de naam en adres van de indiener
-    de gronden van het bezwaar
-    de ondertekening.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.
Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de ODWH via (071) 408 3100 of info@odwh.nl.