Beschikking Wet milieubeheer – Lageweg 5 + 8 te Katwijk

Datum: 27-06-2019
Categorie(ën): Milieu

De Omgevingsdienst West-Holland heeft voornemens namens burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk op 12 juni 2019 ambtshalve maatwerkvoorschriften voor geluid op grond van het Activiteitenbesluit op te leggen aan Liften- en Machinefabriek Lakeman B.V. voor de locatie Lageweg 5 + 8 te Katwijk ZH. Het besluit is genomen op 17 juni 2019.

Bezwaar
Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen, gericht aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden o.v.v. ‘bezwaarschrift maatwerk geluid Lageweg 5 + 8 te Katwijk ZH’.
De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:
-    de dagtekening
-    een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht
-    de naam en adres van de indiener
-    de gronden van het bezwaar
-    de ondertekening.

Voorlopige voorziening
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.
Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD  Leiden.

Inlichtingen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer S. Haverkate via s.haverkate@odwh.nl.


Het bijbehorende bestand kunt u hier inzien

bijlage (pdf, 215 kB)