Beschikking Wet milieubeheer – Lageweg 55, Katwijk

Datum: 04-07-2019
Categorie(ën): Milieu

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk op 22 mei 2019 maatwerkvoorschriften voor geluid op grond van de Activiteitenbesluit verleend aan Ouwehand Visverwerking BV voor de locatie Lageweg 55 te Katwijk ZH. Met deze maatwerkvoorschriften geluid wordt voldaan enerzijds aan de uitbreiding van Ouwehand Visverwerking BV en anderzijds aan het geluidsreductieplan van het gezoneerde industrieterrein ’t Heen.

Bezwaar
Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden tot en met donderdag 15 augustus 2019 een bezwaarschrift indienen, gericht aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden o.v.v. ‘bezwaarschrift maatwerk geluid Lageweg 55 te Katwijk ZH’.
De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:
-    de dagtekening
-    een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht
-    de naam en adres van de indiener
-    de gronden van het bezwaar
-    de ondertekening.

Voorlopige voorziening
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.
Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via (071) 408 3100 of info@odwh.nl.

Het bijbehorende bestand kunt u hier inzien

besluit (pdf, 215 kB)