Beschikking Wet milieubeheer – Lijnbaanstraat 8 te Katwijk

Datum: 12-12-2019
Categorie(ën): Milieu

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk op 19 september 2019 maatwerkvoorschriften voor geluid op grond van de Activiteitenbesluit opgelegd aan Transportbedrijf Joh. Guyt B.V. parkeerplaats op de locatie Lijnbaanstraat 8 te Katwijk. Deze locatie is één van de drie inrichtingen van Joh. Guyt op Katwijk ’t Heen.

Bezwaar
Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen, gericht aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden o.v.v. ‘bezwaarschrift Lijnbaanstraat 8 te Katwijk’.
De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:
-    de dagtekening
-    een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht
-    de naam en adres van de indiener
-    de gronden van het bezwaar
-    de ondertekening.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.
Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD  Leiden.

Inlichtingen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via info@odwh.nl of (071) 408 3100.