Beschikking Wet milieubeheer – Steenbakkerstraat 17 te Katwijk

Datum: 27-06-2019
Categorie(ën): Milieu

De Omgevingsdienst West-Holland heeft voornemens namens burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk op 17 juni 2019 ambtshalve maatwerkvoorschriften voor geluid op grond van het Activiteitenbesluit op te leggen aan Van der Meij & De Ridder voor de locatie Steenbakkerstraat 17 te Katwijk. Het besluit is genomen op 17 juni 2019.

Bezwaar
Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen, gericht aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden o.v.v. ‘bezwaarschrift maatwerk geluid Steenbakkerstraat 17 te Katwijk’.
De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:
-    de dagtekening
-    een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht
-    de naam en adres van de indiener
-    de gronden van het bezwaar
-    de ondertekening.

Voorlopige voorziening
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.
Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD  Leiden.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer S. Haverkate via s.haverkate@odwh.nl.


Het bijbehorende bestand kunt u hier inzien

bijlage (pdf, 161 kB)