Beschikking Wet milieubeheer – Taanderstraat 2 te Katwijk

Datum: 10-09-2020
Categorie(ën): Milieu

De Omgevingsdienst West‐Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk op 10 september 2020 maatwerkvoorschriften voor geluid op grond van het Activiteitenbesluit opgelegd aan Oomen Verhuizers op de locatie Taanderstraat 2 te Katwijk.

Bezwaar
Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de Publicatie een bezwaarschrift indienen, gericht aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, per adres van de Omgevingsdienst West‐ Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden o.v.v. ‘bezwaarschrift Taanderstraat 2 te
Katwijk’.

  • De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:
  • de dagtekening
  • een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht
  • de naam en adres van de indiener
  • de gronden van het bezwaar
  • de ondertekening

Voorlopige voorziening
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een
verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze
voorwaarden.
Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, per adres Omgevingsdienst West‐Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via 071-4083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer:2020-001130.