Beschikking Wet milieubeheer – Vinkenweg 53 te Rijnsburg

Datum: 25-07-2019
Categorie(ën): Milieu

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk op 24 juli 2019 maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit voor een lozing op het gemeenteriool geweigerd voor 't Zweiland B.V. (Stal Chavaleh) voor de locatie Vinkenweg 53 te Rijnsburg.

De aanvraag betreft een verzoek om ontheffing van het verbod op het lozen van mestvocht op de gemeentelijke riolering.

Bezwaar
Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden tot en met donderdag 5 september 2019 een bezwaarschrift indienen, gericht aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD  Leiden o.v.v. ‘bezwaarschrift Vinkenweg 53 te Rijnsburg’.
De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:
-    de dagtekening;
-    een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;
-    de naam en adres van de indiener;
-    de gronden van het bezwaar;
-    de ondertekening.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.
Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD  Leiden.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via (071) 408 3100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2019079310.

Het bijbehorende bestand kunt u hier inzien

bijlage (pdf, 215 kB)