Beschikking Wet milieubeheer – Zeilmakerstraat 1 te Katwijk ZH

Datum: 19-03-2020
Categorie(ën): Milieu

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk op 15 november 2019 maatwerkvoorschriften voor geluid op grond van de Activiteitenbesluit verleend aan Mc Donalds B.V. middels een ontwerpbesluit voor de locatie Zeilmakerstraat 1 te Katwijk ZH. Een ontwerp van de beschikking heeft ter inzage gelegen van 22 november 2019 tot en met 3 januari 2020. De beschikking is ten opzichte van het ontwerp niet inhoudelijk gewijzigd. Naar aanleiding hiervan heeft de Omgevingsdienst namens de gemeente Katwijk op 27 februari 2020 een definitief besluit genomen.

Voor het verlenen van de maatwerkvoorschriften wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Katwijk, Koningin Julianalaan 3 in Katwijk, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur, woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur en donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. De mogelijkheid bestaat om hier op elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur een toelichting op de ter inzage liggende stukken te krijgen.

Beroep en voorlopige voorziening

Een dag nadat de beschikking ter inzage is gelegd, start de beroepstermijn van zes weken. In die periode kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen deze beschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de Rechtbank Den Haag . De dag nadat de beroepstermijn is verstreken, treedt de beschikking in werking.

Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van de beschikking niet uit. Als u of belanghebbenden niet willen dat deze beschikking in werking treedt na afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden. Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: college van burgemeester en wethouders Katwijk per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de ODWH via (071) 408 3100 of info@odwh.nl.