Bestemmingsplan ‘Inframaatregelen R-net deelproject 2’ en omgevingsvergunning Kon. Julianabrug gewijzigd vastgesteld

Datum: 10-01-2020
Categorie(ën): Bestemmingsplannen

De gemeenteraad van Katwijk heeft op 19 december 2019 het bestemmingsplan ‘Inframaatregelen R-net deelproject 2’ gewijzigd vastgesteld. De omgevingsvergunning voor de Koningin Julianabrug is op 7 januari 2020 door het College van B&W vastgesteld.
De stukken liggen ter inzage van 10 januari t/m 20 februari 2020. Tijdens deze termijn kan beroep tegen het plan en/of de vergunning worden ingesteld.

Korte inhoud van het plan
Het plangebied omvat de Biltlaan vanaf de rotonde Industrieweg tot en met de kruising met de Hoorneslaan. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning maken aanpassingen aan de weg en de Koningin Julianabrug en aan groenstroken mogelijk, ten behoeve van een goede verkeersdoorstroming met de komst van de hoogwaardig openbaar vervoerverbinding R-net.
De wijzigingen op het ontwerp bestemmingsplan zijn op een rij gezet in de nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen.
De wijzigingen ten opzichte van de ontwerp omgevingsvergunning zijn van ondergeschikte aard. In hoofdlijnen houden ze in dat het brugdek alleen aan de oostzijde met vier meter wordt verbreed, dat de indeling van het brugdek is aangepast, dat de lengte van het brugdek aan de noordzijde is ingekort waardoor een steunpunt komt te vervallen.

Ter inzage
Het bestemmingsplan kan worden geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het plannummer is NL.IMRO.0537.bpKATRnet2-va01.
Het bestemmingsplan is verder te raadplegen via www.katwijk.nl onder bekendmakingen en
vervolgens bestemmingsplannen.
De omgevingsvergunning ligt samen met het bestemmingsplan ter inzage op het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk.

Ook kunt u de plannen inzien via onderstaande pdf-documenten:

Beroep
Het instellen van beroep staat (tijdens eerdergenoemde termijn) open voor:
belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt;
belanghebbenden wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze bij de raad kenbaar te hebben gemaakt;
Tegen de aangebrachte wijzigingen kunnen alle belanghebbenden beroep instellen.

U kunt uw beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook om een schorsing vragen. Dit kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Digitaal indienen is mogelijk via digitaalloket.raadvanstate.nl als u een DigID heeft.

Het plan en de vergunning treden in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, behalve als een verzoek om schorsing is ingediend. In werking treding start dan nadat de Raad van State een beslissing heeft genomen.