Bestemmingsplan ‘Inframaatregelen R-net deelproject 3B’ gewijzigd vastgesteld

Datum: 10-01-2020
Categorie(ën): Bestemmingsplannen

De gemeenteraad van Katwijk heeft op 19 december 2019 het bestemmingsplan ‘Inframaatregelen R-net deelproject 3B’ gewijzigd vastgesteld. De stukken liggen ter inzage van 10 januari t/m 20 februari 2020. Tijdens deze termijn kan beroep tegen het plan worden ingesteld.

Korte inhoud van het plan

Het plangebied omvat de Biltlaan vanaf de kruising met de Hoorneslaan tot en met de Van der Waalsstraat (Katwijk Noord). Het bestemmingsplan maakt aanpassingen aan de weg en aan groenstroken mogelijk, ten behoeve van een goede verkeersdoorstroming met de komst van de hoogwaardig openbaar vervoerverbinding R-net.
De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn op een rij gezet in de nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen.

Ter inzage
Het bestemmingsplan kan worden geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het plannummer is NL.IMRO.0537. bpKATRnet3B-va01.
Het bestemmingsplan is verder te raadplegen via www.katwijk.nl onder bekendmakingen en
vervolgens bestemmingsplannen.

Ook kunt u de plannen inzien via onderstaande pdf-documenten:

Beroep
Het instellen van beroep staat (tijdens eerdergenoemde termijn) open voor:
belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt;
belanghebbenden wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze bij de raad kenbaar te hebben gemaakt;
Tegen de aangebrachte wijzigingen kunnen alle belanghebbenden beroep instellen.

U kunt uw beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook om een schorsing vragen. Dit kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Digitaal indienen is mogelijk via digitaalloket.raadvanstate.nl als u een DigID heeft.

Het plan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, behalve als een verzoek om schorsing is ingediend. In werking treding start dan nadat de Raad van State een beslissing heeft genomen.