Cantineweg 19A - Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Datum: 21-08-2020
Categorie(ën): Omgevingsvergunningen, verleend

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens de gemeente Katwijk op 20 augustus 2020 een omgevingsvergunning verleend aan Dunea, pompstation Katwijk voor een inrichting (milieu) gelegen aan Cantineweg19A, 2224 XP.

Op basis van artikel 3.10 lid 3 van de Wabo kan een bedrijf een aanvraag omgevingsvergunning doen die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan en die niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De verandering bestaat uit de in gebruik name van LPG-heftruck en de opslag van enkele LPG gasflessen voor een drinkwaterpompstation.

Voor het verlenen van de omgevingsvergunning wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd.

Bezwaar

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden tot en met 30 september 2020 een bezwaarschrift indienen, gericht aan Katwijk, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD  Leiden o.v.v. ‘bezwaarschrift Cantineweg, 2224 XP’ te Katwijk.

De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:

  • de dagtekening
  • een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht
  • de naam en adres van de indiener
  • de gronden van het bezwaar
  • de ondertekening.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: Katwijk, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via 071-4083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2020-008346.