Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Fietspad Westerbaan

Datum: 07-05-2020
Categorie(ën): Bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan Fietspad Westerbaan van de gemeente Katwijk, met identificatiecode  NL.IMRO.0537.bpKATfpdwesterbaan‐va01ligt met ingang van 7 mei 2020 tot en met 18 juni 2020 ter inzage.

Plangebied
Het plangebied is gelegen aan zuidkant van Katwijk aan Zee. Het betreft een de nieuwe fietsverbinding tussen de Cantineweg en de Laan van Nieuw Zuid. Naastgelegen percelen zijn onderdeel van het plangebied, hierdoor worden deze gronden voorzien van een actueel planologisch-juridisch kader.

Gewijzigde vaststelling
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld met inachtneming van de wijzigingen zoals omschreven in het raadsvoorstel.

Overzicht van de wijzigingen van ontwerp naar vaststelling:

Toelichting

 • In paragraaf 3.7 Ecologie is de verwijzing naar het Ministerie van Economische Zaken gewijzigd in Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
 • In paragraaf 3.7 Ecologie is in het toetsingskader de Spoedwet Aanpak Stikstof opgenomen.
 • In paragraaf 3.7 Ecologie is de tekst over het natuuronderzoek geactualiseerd.
 • Bijlage 2 bij de toelichting (Voortoets) is geactualiseerd.
 • In paragraaf 3.9 Bodem is de tekst aangepast aan de hand van uitgevoerde verkennend bodemonderzoek. Het verkennend bodemonderzoek is toegevoegd als bijlage 6.
 • In paragraaf 3.11 Conventionele explosieven is de tekst aangepast aan de hand van het vooronderzoek conventionele explosieven. Het vooronderzoek is toegevoegd als bijlage 7.
 • In hoofdstuk 4 juridische planbeschrijving zijn enkele wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de aanpassingen aan de regels.

Regels

 • Een nieuw begrip motorrijtuig is toegevoegd aan artikel 1. De overige begrippen na 1.18 zijn doorgenummerd.
 • In artikel 3.1 onder a is het woord ‘ruiterpaden’ verwijderd.
 • In artikel 3.3.1 is een nieuw lid e toegevoegd. Dit betreft het strijdig gebruik van voet- en fietspaden voor motorrijtuigen.
 • Een nieuw artikel ‘Leiding – Gas’ is ingevoegd in artikel 6. De overige artikelen zijn doorgenummerd.
 • Een nieuwe artikel ‘Algemene bouwregels’ is opgenomen. Dit betreft het artikel ‘Bestaande maten’.

Verbeelding

 • De dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’  is toegevoegd op de verbeelding.

Ter inzageHet bestemmingsplan kan worden geraadpleegd op:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.0537.bpKATfpdwesterbaan-va01Het bestemmingsplan ligt ook ter inzage op het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk. Beroep

Ter inzage
Het bestemmingsplan kan worden geraadpleegd op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.0537.bpKATfpdwesterbaan-va01
Het bestemmingsplan ligt ook ter inzage op het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk. 

Tegen het besluit van de raad kan gedurende 8 mei tot en met 19 juni 2020 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

 • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt;
 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt;
 • Tegen de aangebrachte wijzigingen kunnen belanghebbenden beroep instellen.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Digitaal indienen is ook mogelijk via https://digitaalloket.raadvanstate.nl . U moet wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).