Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Inframaatregelen R-net deelproject 1” en omgevingsvergunning

Datum: 25-07-2019
Categorie(ën): Bestemmingsplannen

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Inframaatregelen R-net deelproject 1” van de gemeente Katwijk, met identificatiecode NL.IMRO.0537.bpKATRnet1-va01, de omgevingsvergunning voor de activiteiten het bouwen van een bouwwerk, het uitvoeren van een werk (geen bouwwerk zijnde) of van werkzaamheden, het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan en een houtopstand te vellen of te doen vellen, liggen met ingang van 26 juli 2019 t/m 5 september 2019 ter inzage. Dit is mogelijk op grond van de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijk ordening.

Plangebied
Het plangebied omvat gedeeltelijk de Zeeweg vanaf de provinciale weg N206 tot aan het Miereweidepad en een gedeelte van de Koningin Julianalaan vanaf de rotonde Zeeweg tot aan de rotonde met de Industrieweg.
Dit bestemmingsplan “Inframaatregelen R-net deelproject 1” en de bijbehorende besluiten, maken een fietstunnel mogelijk en de aanpassingen aan de weg die nodig zijn voor de realisatie van R-net.

Ter inzage
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan kan worden geraadpleegd op:
www.ruimtelijkeplannen.nl. Kies ‘geavanceerd zoeken’. Vul bij het tabblad ‘ID’ het planIdn verder aan met: NL.IMRO.0537.bpKATRnet1-va01 en kies ‘zoeken’.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.katwijk.nl onder bekendmakingen en vervolgens bestemmingsplannen.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning en bijbehorende stukken, liggen ook ter inzage op het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk.

De bijbehorende bestanden kunt u hier inzien;

vaststellingsbesluit (pdf, 2,38 MB)
toelichting (pdf, 9,41 MB)M
bundel met bijlagen bij de toelichting (pdf, 57 MB)
regels (pdf, 4,06 MB)
afbeelding (pdf, 810 kB) 

Beroep gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan
Op grond van artikel 8.3, onder 1, onderdeel a van de Wet ruimtelijke ordening worden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt. Gedurende een termijn van zes weken, welke aanvangt op de dag na die waarop het coördinatiebesluit ter inzage is gelegd, kunnen gedurende 26 juli 2019 t/m 5 september 2019 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt;
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt;
  • Tegen de aangebrachte wijzigingen kunnen belanghebbenden beroep instellen.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Digitaal indienen is ook mogelijk via digitaalloket.raadvanstate.nl. U moet wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).