Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Zanderij, fase 10”, verleende omgevingsvergunning en besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Datum: 27-06-2019
Categorie(ën): Bestemmingsplannen

Het op 9 mei 2019 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Zanderij, fase 10” van de gemeente Katwijk, met identificatiecode NL.IMRO.0537. bpKATzanderij10-va01, de verleende omgevingsvergunning voor de activiteiten het bouwen van een bouwwerk alsmede een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen, alsmede het besluit hogere waarden wegverkeerslawaai liggen met ingang van 27 juni 2019 tot en met 8 augustus 2019 ter inzage. Dit is mogelijk op grond van de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijk ordening.

Plangebied
Het plangebied grenst aan de westelijke zijde aan de bestaande woonwijk Zanderij, aan de oostelijke zijde aan een te ontwikkelen deelgebied van Zanderij, aan de zuidelijke zijde aan de Parnassia en aan de noordelijke zijde aan de Zandsloot, een water gelegen aan het Westerbaanpad.
Dit bestemmingsplan “Zanderij, fase 10” en de bijbehorende besluiten, maakt de realisatie van 23 woningen in de Zanderij mogelijk. Dit aantal is te splitsen in 6 twee-onder-een-kapwoningen en 17 rijwoningen.

Ter inzage
Het bestemmingsplan kan worden geraadpleegd op:
www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo\/roo/bestemmingsplannen

Als de directe link niet werkt, zoek dan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl naar bestemmingsplan NL.IMRO.0537.bpKATzanderij10-va01

Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai en bijbehorende stukken, liggen ook ter inzage op het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk.

Beroep
Op grond van artikel 3.30 en 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden de verschillende besluiten als één besluit voor beroep aangemerkt. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen en tegen de aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan en/of omgevingsvergunning, kunnen tijdens de beroepstermijn van 28 juni 2019 tot en met 9 augustus 2019, tegen de gecoördineerde besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beroepsgronden moeten in het beroepschrift worden opgenomen en kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

De gecoördineerde besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Als er tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Voor zowel de behandeling van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Digitaal indienen is ook mogelijk