Gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan “De Horn Merovingisch veld”.

Datum: 17-09-2020
Categorie(ën): Overige besluiten

Het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan “De Horn Merovingisch veld”  (met bijbehorende stukken) van de gemeente Katwijk liggen van 18 september 2020 tot en met 29 oktober 2020 ter inzage.

Plangebied
Het plangebied van het uitwerkingsplan “De Horn Merovingisch Veld” omvat een noordoostelijke deel van het bestemmingsplan “ ’De Horn” en ligt tussen het Oegstgeesterkanaal en de watergang De Vliet te Katwijk.

Dit uitwerkingsplan maakt de bouw van maximaal 46 appartementen mogelijk.

Ter inzage
Het uitwerkingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Ook kunt u de plannen inzien via onderstaande pdf-documenten:

Tevens ligt het uitwerkingsplan ter inzage op het gemeentehuis te Katwijk.

Beroep
Tegen het uitwerkingsplan kan gedurende 19 september 2020 tot en met 30 oktober 2020 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerp uitwerkingsplan bij het collegekenbaar hebben gemaakt.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen hetontwerp uitwerkingsplan bij het college kenbaar te hebben gemaakt.
  • Tegen de aangebrachte wijzigingen kunnen belanghebbenden beroep instellen.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Het is ook mogelijk digitaal beroep in te dienen via het Digitaal loket van de Raad van State digitaalloket.raadvanstate.nl. Via e-mail beroep indienen bij de Raad van State is niet mogelijk.