Gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan “De Horn Waterrijke Punt” en besluit hogere waarden Wet geluidhinder.

Datum: 17-09-2020
Categorie(ën): Overige besluiten

Het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan “De Horn Waterrijke Punt”  (met bijbehorende stukken) en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder van de gemeente Katwijk liggen van 18 september 2020 tot en met 29 oktober 2020 ter inzage.

Het vaststellen van een hogere waarde betekent niet dat het wegverkeer meer geluid mag produceren op bestaande geluidsgevoelige objecten maar dat voor een specifieke nieuwbouwlocatie op die woningen een hogere geluidsbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Plangebied
Het plangebied van het uitwerkingsplan “De Horn Waterrijke Punt” omvat een noordwestelijke deel van het bestemmingsplan “ ’De Horn” en ligt tussen het Oegstgeesterkanaal en de watergang De Vliet te Rijnsburg, gemeente Katwijk.

Dit uitwerkingsplan maakt de bouw van maximaal 56 woningen mogelijk.

Ter inzage
Het uitwerkingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Ook kunt u de plannen inzien via onderstaande pdf-documenten:

Tevens liggen het uitwerkingsplan en het besluit hogere waarden ter inzage op het gemeentehuis te Katwijk.

Beroep
Tegen het uitwerkingsplan en het besluit tot vaststelling hogere grenswaarde kan gedurende 19 september 2020 tot en met 30 oktober 2020 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerp uitwerkingsplan of het ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde Wet Geluidhinder bij het college kenbaar hebben gemaakt.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerp uitwerkingsplan of het ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde Wet Geluidhinder bij het college kenbaar te hebben gemaakt.
  • Tegen de aangebrachte wijzigingen kunnen belanghebbenden beroep instellen.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Het is ook mogelijk digitaal beroep in te dienen via het Digitaal loket van de Raad van State digitaalloket.raadvanstate.nl. Via e-mail beroep indienen bij de Raad van State is niet mogelijk.