Herstelbesluit wijziging vaststelling bestemmingsplan Zeehospitium fase 2

Datum: 25-07-2019
Categorie(ën): Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk maken bekend dat de gemeenteraad  op 18 juli 2019 een herstelbesluit heeft genomen tot het wijzigingen van de eerdere vaststelling van het bestemmingsplan Zeehospitium fase 2. Het herstelbesluit ligt met ingang van 25 juli 2019 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis. Het digitale bestemmingsplan is verbeeld op NL.IMRO.0537.bpKATzeehosfase2‐va02

Gebied
Het Zeehospitium ligt in het duingebied aan de zuidwestzijde van de bebouwde kom van Katwijk aan Zee op de grens met de Zuidduinen. Het terrein van het Zeehospitium ligt in een duingebied dat omsloten wordt door de Boulevard in het westen, de Seinpoststraat en Drieplassenweg in het noorden/noordoosten en door de Sportlaan in het zuiden/zuidoosten. In het zuidelijk deel van dit duingebied bevinden zich enkele woonpercelen en een sportcomplex met tennisvelden. De hoofdontsluiting van het Zeehospitium ligt aan de rotonde van de Parklaan-Sportlaan

Aanleiding
Het bestemmingsplan Zeehospitium fase 2 werd eerder door de gemeenteraad vastgesteld op 9 februari 2017. Tegen dat besluit is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling). In een tussenuitspraak van 19 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1281, heeft de Afdeling de gemeenteraad opgedragen om binnen zestien weken na de verzending van de tussenuitspraak het besluit van 9 februari 2017 te herstellen en, voor zover nodig, een nieuw besluit te nemen. De Afdeling heeft in de tussenuitspraak bepaald dat voor het nieuw te nemen besluit afdeling 3.4 van de Awb niet opnieuw hoeft te worden toegepast. De gemeenteraad heeft naar aanleiding van deze tussenuitspraak een herstelbesluit genomen en daarbij het plan zodanig aangepast dat in het plangebied (fase 2) niet meer bebouwing en verharding wordt mogelijk gemaakt dan naar zijn oordeel gewenst is. Hierbij is bestemmingsplan in overeenstemming met de inrichtingstekening gebracht, die aan eerdere besluitvorming van de gemeenteraad ten grondslag heeft gelegen. Het herstelbesluit heeft enkel betrekking op de daarin opgenomen wijzingen ten opzichte van de eerdere vaststelling. Bij de stukken bevindt zich een overzicht van de wijzigingen.

Beroep
Tegen het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan kan gedurende de periode 26 juli 2019 t/m 6 september 2019 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingesteld tegen de wijzigingen die bij dit besluit zijn aangebracht. Er kan geen beroep meer worden ingesteld tegen de overige, ongewijzigd gebleven planonderdelen.

Belanghebbenden die al beroep hebben ingesteld tegen de eerdere vaststelling van het bestemmingsplan Zeehospitium fase 2 hoeven niet opnieuw beroep in te stellen tegen dit herstelbesluit. Het ingestelde beroep heeft van rechtswege mede betrekking op het herstelbesluit. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zal hen over het herstelbesluit informeren.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Digitaal indienen is ook mogelijk via digitaalloket.raadvanstate.nl . U moet wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).