Ir. G. Tjalmaweg (N206), Katwijk, het kappen van 40 bomen, waarvan 30 vergunningplichtig, voor de Rijnlandroute (herplantplicht)

Datum: 04-11-2019
Categorie(ën): Ontwerpbeschikking (verlenen)

De bijbehorende bestanden kunt u hier inzien:

ontwerpbesluit (pdf, 506 kB)
aanvraag (pdf, 113 kB)
bijlagen (pdf, 25 MB) 

Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project Rijnlandroute
Ontwerpbesluit vellen van houtopstand gemeente Katwijk 


Te behoeve van de realisatie van de Rijnlandroute is door Provinciale Staten van Zuid-Holland een provinciaal inpassingsplan Rijnlandroute vastgesteld. Op 23 maart 2016 is het provinciaal inpassingsplan gewijzigd.

De Rijnlandroute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.

Op grond van artikel 3.33, lid 1 en lid 4 Wet ruimtelijke ordening (WRO) in samenhang met artikel 3.31 lid 1 WRO bevordert het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Provinciaal Inpassingsplan. Op deze besluiten is de Crisis- en Herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland kennis van het feit dat onderstaand ontwerpbesluit is genomen voor de uitvoering van het Provinciaal Inpassingsplan Rijnlandroute overeenkomstig de procedure van artikel 3.31 lid 3 WRO in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

Welke ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage?
Het betreft een ontwerpbesluit met zaaknummer 1503012 op aanvraag van BosKalis Nederland B.V. van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk voor een omgevingsvergunning voor de activiteit vellen van houtopstand op grond van artikel 2.1 eerste lid onder b en artikel 2.2, eerste lid onder g van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het betreft het kappen van 30 vergunningplichtige bomen ten behoeve van de aanleg van de RijnlandRoute langs de Ir. G. Tjalmaweg (N206) te Katwijk.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 november 2019 tot en met 19 december 2019 ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Katwijk, Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk. Voor het inzien van de stukken dient u een telefonische afspraak te maken (telefoonnummer 071 406 5000). 

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn tevens te raadplegen op de website van de gemeente Katwijk: www.katwijk.nl/wonen-en-verbouwen/bouwen-en-verbouwen/bekendmakingen/

Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht?

Van 8 november 2019 tot en met 19 december 2019 kan een ieder tegen het  ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk of digitaal via www.katwijk.nl/gemeente-en-burgerzaken/klacht-bezwaar-of-zienswijze

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (071) 406 5000.

Gewezen wordt op het feit dat alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht op het ontwerpbesluit, te zijner tijd beroep kunnen instellen tegen het definitieve besluit.

Meer informatie?
Voor nadere informatie ten aanzien van het ontwerpbesluit kunt u bellen via  telefoonnummer (071) 406 5000.

U kunt binnen 6 weken een zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit.