Kennisgeving coördinatiebesluit Wro, project ‘t Duyfrak

Datum: 08-04-2021
Categorie(ën): Kennisgeving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk maken bekend dat de gemeenteraad van Katwijk op 16 januari 2020 heeft besloten in te stemmen met de toepassing van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 lid 1 sub b van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor nog te voeren planologisch juridische procedures in project ‘t Duyfrak. Verder heeft de gemeenteraad besloten de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan Waterlelie – Dorpsweide separaat te coördineren met de voorbereiding en bekendmaking van de omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De bedoeling van het toepassen van de coördinatieregeling is om de gemeentelijke procedures te stroomlijnen en op elkaar af te stemmen. Het is niet mogelijk om tegen dit besluit bezwaar of beroep in te stellen. Dit volgt uit artikel 8.5 van de Algemene wet bestuursrecht en de daarbij behorende bijlage (onder 2). De mogelijkheid om beroep in te stellen is uiteraard aanwezig nadat de betrokken besluiten gelijktijdig bekend zijn gemaakt. In dat geval worden die besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt. Dat volgt uit artikel 8.3, lid 1 onder b, van de Wro.

Voordat dat gebeurt moet er eerst een ontwerpbestemmingsplan in procedure worden gebracht. We verwachten dat dit in de 1e helft van 2021 zal gebeuren. Dan worden de bijbehorende ontwerpbesluiten tegelijkertijd ter inzage gelegd. Als die procedure wordt opgestart, wordt daarover een aparte kennisgeving geplaatst.