Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg)

Datum: 07-05-2020
Categorie(ën): Kennisgeving

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunningen gemeente Katwijk 

Ten behoeve van de realisatie van de RijnlandRoute is door Provinciale Staten van Zuid-Holland op 10 december 2014 het provinciaal inpassingsplan RijnlandRoute vastgesteld. Op 23 maart 2016 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland een nieuw besluit genomen over het provinciaal inpassingsplan RijnlandRoute. Daarbij zijn ten opzichte van het eerder vastgestelde inpassingsplan wijzigingen aangebracht.

Op grond van artikel 3.33 , lid 1 en lid 4 Wet ruimtelijke ordening (Wro) in samenhang met artikel 3.3, lid 1 Wro bevordert het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een provinciaal inpassingsplan. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland kennis van het feit dat onderstaande ontwerpbesluiten zijn genomen voor de uitvoering van het provinciaal inpassingsplan RijnlandRoute overeenkomstig de procedure van artikel 3.31 lid 3 Wro in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Welke ontwerpbesluiten zijn genomen en liggen ter inzage?

Het betreft drie ontwerpbesluiten afgegeven door burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk op aanvragen van Boskalis Nederland B.V. voor omgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

1)  Het ontwerpbesluit (zaaknummer 1540732) voor een omgevingsvergunning voor:

  • het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1    onder c van de Wabo)
  • het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald (Aanleggen) (artikel 2.1, lid 1 onder b     van de Wabo)

betreft het tijdelijk verleggen van de huidige N206 (oostzijde) van de RijnlandRoute. De omgevingsvergunning wordt verleend voor een periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

2)  Het ontwerpbesluit (zaaknummer 1540725)voor een omgevingsvergunning voor:

  • het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1 onder c van de Wabo)
  • het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald (Aanleggen) (artikel 2.1, lid 1 onder b van de Wabo)

betreft het tijdelijk verleggen van de huidige N206 (westzijde) voor de RijnlandRoute. De omgevingsvergunning wordt verleend voor een periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

3)  Het ontwerpbesluit (zaaknummer 1544444) voor een omgevingsvergunning voor:

  • het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald (artikel 2.1, lid 1 onder b van de Wabo)
  • voor de activiteit vellen van houtopstand (artikel 2.2, lid 1 onder g van de Wabo)

betreft het kappen van 122 vergunningplichtige bomen voor de RijnlandRoute langs de Ir. G. Tjalmaweg (N206).

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

De ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 mei 2020 tot en met 18 juni 2020 ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Katwijk, Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk. Voor het inzien de ontwerpbesluiten en de stukken op het gemeentehuis dient u een telefonische afspraak te maken (telefoonnummer 071 406 5000).

De ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken zijn kunt u hier inzien;

1- ontwerpbesluit tijdelijke N206 (oostzijde)

2- ontwerpbesluit tijdelijke N206 (west)

3- ontwerpbesluit kappen bomen

Van 8 mei 2020 tot en met 18 juni 2020 kan een ieder tegen een ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk of digitaal via www.katwijk.nl/gemeente-en-burgerzaken/klacht-bezwaar-of-zienswijze


Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (071) 406 5000.