Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute

Datum: 20-02-2020
Categorie(ën): Kennisgeving

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouwen gemeente Katwijk 
Ten behoeve van de realisatie van de RijnlandRoute is door Provinciale Staten van Zuid-Holland op 10 december 2014 het provinciaal inpassingsplan RijnlandRoute vastgesteld. Op 23 maart 2016 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland een nieuw besluit genomen over het provinciaal inpassingsplan RijnlandRoute. Daarbij zijn ten opzichte van het eerder vastgestelde inpassingsplan wijzigingen aangebracht.

Op grond van artikel 3.33 , lid 1 en lid 4 Wet ruimtelijke ordening (Wro) in samenhang met artikel 3.31 lid 1 Wro bevordert het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een provinciaal inpassingsplan. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland kennis van het feit dat onderstaan ontwerpbesluit is genomen voor de uitvoering van het provinciaal inpassingsplan Rijnlandroute overeenkomstig de procedure van artikel 3.31 lid 3 Wro in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

Welke ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage?
Het betreft een ontwerpbesluit met zaaknummer 1563321 op aanvraag van Boskalis B.V. van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op  grond van artikel 2.1 eerste lid onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Het ontwerpbesluit betreft het bouwen van de hiernavolgende infrastructurele kunstwerken voor de RijnlandRoute in de Kooltuinweg te Katwijk:
•    duikerbrug KW38
•    duiker KW39
•    duiker KW40
•    duiker KW41

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 21 februari 2020 tot en met 2 april  2020 ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Katwijk, Koningin Julianalaan 3,
2224 EW Katwijk. Voor het inzien van het ontwerpbesluit en de stukken op het gemeentehuis dient u een telefonische afspraak te maken (telefoonnummer 071 406 5000).

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken kunt u hier inzien: 

Van 21 februari 2020 tot en met 2 april 2020 kan een ieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk of digitaal via https://www.katwijk.nl/gemeente-en-burgerzaken/klacht-bezwaar-of-zienswijze

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer
(071) 406 5000.

Gewezen wordt op het feit dat alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het  ontwerpbesluit of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht op het ontwerpbesluit, te zijner tijd beroep kunnen instellen tegen het definitieve besluit.

Meer informatie?
Voor nadere informatie ten aanzien van het ontwerpbesluit kunt u bellen via telefoonnummer
(071) 406 5000.