Kennisgeving van onteigening

Datum: 10-09-2020
Categorie(ën): Bestemmingsplannen

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Katwijk voor de uitvoering van het bestemmingsplan Klei-Oost Zuid van de gemeente Katwijk.

Onteigeningsplan Klei-Oost Zuid 2005

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

De burgemeester van de gemeente Katwijk deelt mee dat op verzoek van De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van de gemeente Katwijk onroerende zaken ter onteigening aan die nodig z ijnvoor de uitvoering van het bestemmingsplan Klei-Oost Zuid.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een bedrijventerrein voor bedrijven in de milieucategorie 1, 2, 3a of 3b. De te onteigenen onroerende zaken maken deel uit van door verzoeker uit te geven bouwkavels op het bedrijventerrein. Daarnaast maken de onroerende zaken  deel uit van een te realiseren openbare hoofdontsluitingsweg en van een deel van een sloot. De bouwkavels omvatten mede kavelontsluitingen, parkeerplaatsen op eigen erf en groenvoorzieningen. Verzoeker zal op de bouwkavels bedrijfsgebouwen doen realiseren tot en met milieucategorie 3.

Het bedrijventerrein Klei-Oost Zuid ligt ten noorden van het Oegstgeesterkanaal en wordt globaal begrensd in het noorden door de Trappenberglaan, in het westen door de Noordwijkervaart (Maandagse wetering), in het zuiden door de Vinkenweg en het sportpark Middelmors en in het oosten door de Kloosterschuurweg, de Kloosterschuurlaan en de Hogeweg.

Aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken zijn de bestemmingen Bedrijfsdoeleinden en Verkeersdoeleinden toegekend.

Terinzagelegging
Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en de, ingevolge artikel 79 van de onteigeningswet, vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties:

  • gemeente Katwijk, gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 Katwijk. Openingstijden staan op de website van de gemeente.  
  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 11 september 2020 tot en met 22 oktober 2020.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling BJV Publiekrecht, onder vermelding van dossiernr. ON4-2019-100463. Een schriftelijke reactie kan per post worden verzonden naar postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, de heer J.N. Baalbergen, tel.nr. 06-46131163 of mevrouw R.J. Venhuizen-van den Berg, tel.nr. 06-46172149.

Hoorzitting
In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Deze is uitsluitend bedoeld voor degenen die in hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt dat zij gebruik willen maken van de mogelijkheid om te worden gehoord. Deze hoorzitting vindt plaats 10 november 2020 om 14:00 uur in Het Heerenhuys van de gemeente Katwijk, Overrijn 8 te Katwijk. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden. Mocht dit vanwege de beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen niet mogelijk zijn, zal het horen telefonisch plaatsvinden. Indien dat het geval is, zullen degenen die hebben aangegeven gehoord te willen worden daarover nader bericht ontvangen.