Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer – Ververstraat 4 te Katwijk

Datum: 19-11-2020
Categorie(ën): Maatwerkvoorschriften activiteitenbesluit

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk maatwerkvoorschriften voor geluid op grond van het Activiteitenbesluit opgelegd aan Machinefabriek Van der Meij & De Ridder voor de locatie Ververstraat 4 te Katwijk. Het besluit is genomen op 19 november 2020.

Bezwaar
Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen, gericht aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden o.v.v. ‘bezwaarschrift maatwerk geluid Ververstraat 4 te Katwijk’.

De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:

  • de dagtekening
  • een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht
  • de naam en adres van de indiener
  • de gronden van het bezwaar
  • de ondertekening.

De termijn voor het indienen bedraagt zes weken en gaat in op de dag na publicatie van het besluit.

Voorlopige voorziening
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.