Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg)

Datum: 22-07-2020
Categorie(ën): Kennisgeving

Omgevingsvergunning bouwen gemeente Katwijk

Ten behoeve van de realisatie van de RijnlandRoute is door Provinciale Staten van Zuid-Holland op 10 december 2014 het provinciaal inpassingsplan RijnlandRoute vastgesteld. Op 23 maart 2016 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland een nieuw besluit genomen over het provinciaal inpassingsplan RijnlandRoute. Daarbij zijn ten opzichte van het eerder vastgestelde inpassingsplan wijzigingen aangebracht.

Op grond van artikel 3.33, lid 1 en lid 4 Wet ruimtelijke ordening (Wro) in samenhang met artikel 3.31, lid 1 Wro bevordert het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een provinciaal inpassingsplan. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland kennis van het feit dat onderstaand besluit is genomen voor de uitvoering van het provinciaal inpassingsplan RijnlandRoute overeenkomstig de procedure van artikel 3.31, lid 3 Wro in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Welk besluit is genomen en ligt ter inzage?
Bij besluit van 15 juli 2020, (zaaknummer 1573541) is door burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk aan Boskalis B.V. een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op grond van artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verleend.
Het besluit betreft het bouwen van een nieuwe vaste Torenvlietbrug (KW06) inclusief het bijbehorende remmingwerk ten behoeve van de realisatie van de RijnlandRoute ter hoogte van de Ir. G. Tjalmaweg te Valkenburg (ZH).

Tegen het ontwerpbesluit is een zienswijze ingediend. Deze heeft niet geleid tot een inhoudelijke wijziging van het besluit. Het besluit is op 23 juli 2020 bekendgemaakt.  

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 juli 2020 tot en met 2 september 2020 ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Katwijk, Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk. Voor het inzien van het besluit en de stukken op het gemeentehuis dient u een telefonische afspraak te maken telefoonnummer (071) 406 5000.

Ook kunt u het besluit en bijbehorende stukken inzien via de onderstaande documenten:

Hoe kunnen belanghebbenden beroep indienen?
Van 24 juli 2020 tot en met 3 september 2020 staat voor belanghebbenden beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het instellen van beroep tegen het besluit geschiedt door indiening van een ondertekend beroepschrift dat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht, alsmede de gronden van het beroep bevat.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift kan door burgers tevens digitaal worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State middels deze website: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/
Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en zo mogelijk datum en kenmerk van het besluit;
  • een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Tevens dient ten behoeve van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd.

Op dit besluit is hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke zijn beroepsgronden zijn. Na afloop van de beroepstermijn kunnen deze gronden niet meer worden aangevuld. In het beroepschrift dient tevens te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of (door burgers) digitaal middels deze website: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/.

Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

  • Het verzoek dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:
  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de datum en nummer of kenmerk van het besluit;
  • de gronden van het verzoek (motivering).
  • Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie?
Voor nadere informatie ten aanzien van het besluit kunt u bellen via telefoonnummer (071) 406 5000.