Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg)

Datum: 04-08-2020
Categorie(ën): Kennisgeving

Omgevingsvergunningen gemeente Katwijk
Ten behoeve van de realisatie van de RijnlandRoute is door Provinciale Staten van Zuid-Holland op 10 december 2014 het provinciaal inpassingsplan RijnlandRoute vastgesteld. Op 23 maart 2016 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland een nieuw besluit genomen over het provinciaal inpassingsplan RijnlandRoute. Daarbij zijn ten opzichte van het eerder vastgestelde inpassingsplan wijzigingen aangebracht.

Op grond van artikel 3.33, lid 1 en lid 4 Wet ruimtelijke ordening (Wro) in samenhang met artikel 3.31, lid 1 Wro bevordert het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een provinciaal inpassingsplan. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland kennis van het feit dat onderstaande besluiten zijn genomen voor de uitvoering van het provinciaal inpassingsplan RijnlandRoute overeenkomstig de procedure van artikel 3.31, lid 3 Wro in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Welk besluiten zijn genomen en liggen ter inzage?

Het betreft drie besluiten verleend door burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk op aanvragen van Boskalis B.V. voor omgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

 • Bij besluit van 28 juli 2020 (zaaknummer 1540732) is een omgevingsvergunning verleend voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1 onder c van de Wabo) en het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald (Aanleggen) (artikel 2.1, lid 1 onder b van de Wabo). Het besluit betreft het tijdelijk verleggen van de huidige N206 (oostzijde) voor de aanleg van de RijnlandRoute. De omgevingsvergunning wordt verleend voor een periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.
 • Bij besluit van 28 juli 2020 (zaaknummer 1540725) is een omgevingsvergunning verleend voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1 onder c van de Wabo) en het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald (Aanleggen) (artikel 2.1, lid 1onder b van de Wabo). Het besluit betreft het tijdelijk verleggen van de huidige N206 (westzijde) voor aanleg van de RijnlandRoute. De omgevingsvergunning wordt verleend voor een periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.
 • Bij besluit van 28 juli 2020 (zaaknummer 1544444) is een omgevingsvergunning verleend voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald (artikel 2.1, lid 1onder b van de Wabo) en voor de activiteit vellen van houtopstand (artikel 2.2, lid 1 onder g van de Wabo). Het besluit betreft het kappen van 122 vergunningplichtige bomen voor de RijnlandRoute langs de Ir. G. Tjalmaweg (N206).

Tegen de ontwerpbesluiten zijn zienswijzen ingediend. Deze hebben niet geleid tot inhoudelijke wijzigingen van de besluiten. De besluiten zijn aan de aanvrager en aan degenen die zienswijzen hebben ingediend bekendgemaakt.  

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?
De besluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 augustus 2020 tot en met 16 september 2020 ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Katwijk, Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk. Voor het inzien van de besluiten en de stukken op het gemeentehuis dient u een telefonische afspraak te maken telefoonnummer (071) 406 5000.

Ook kun u de besluiten en de bijbehorende stukken inzien via de onderstaande documenten:

Oostzijde:

Westzijde:

Kappen van bomen:

Hoe kunnen belanghebbenden beroep indienen?
Van 7 augustus 2020 tot en met 17 september 2020 staat voor belanghebbenden beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het instellen van beroep tegen een besluit geschiedt door indiening van een ondertekend beroepschrift dat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht, alsmede de gronden van het beroep bevat.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift kan door burgers tevens digitaal worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State middels deze website: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en zo mogelijk datum en kenmerk van het besluit;
 • een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Tevens dient ten behoeve van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd.

Op deze besluiten is hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke zijn beroepsgronden zijn. Na afloop van de beroepstermijn kunnen deze gronden niet meer worden aangevuld. In het beroepschrift dient tevens te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of (door burgers) digitaal middels deze website: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/.

Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.
Het verzoek dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de datum en nummer of kenmerk van het besluit;
 • de gronden van het verzoek (motivering).

Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie?
Voor nadere informatie ten aanzien van het besluit kunt u bellen via telefoonnummer 071-406 5000.