Mededeling voornemen milieueffectrapportage - Van Leeuwen Papieren Metaalhandel B.V. en Van Leeuwen Containers B.V. - De Hooge Krocht 15 te Noordwijk

Datum: 29-04-2021
Categorie(ën): Milieu

Het bedrijf VLK te Noordwijk heeft het voornemen de inrichtingen van Van Leeuwen Papieren Metaalhandel B.V. en Van Leeuwen Containers B.V. samen te voegen. Door deze samenvoeging zal een nieuwe de gehele inrichting omvattende omgevingsvergunning, zogeheten revisievergunning worden aangevraagd.

Op grond van het Besluit m.e.r. onderdeel D 15.2, 18.1 en 18.8 is de samenvoeging van de beide inrichtingen als ook de verplaatsing van activiteiten (vormvrij) m.e.r.-beoordelingsplichtig. In dit kader is op 16 juli 2019 een aanmeldnotitie milieueffect-rapportage-beoordeling ingediend. Deze aanmeldnotitie en de later daarop ingediende aanvullingen zijn beoordeeld door de Omgevingsdienst West-Holland namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Op 24 april 2020 heeft de Omgevingdienst West-Holland, namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten, besluit kenmerk D2020-054075, dat op grond van artikel 7.17, eerste lid, van de Wet milieubeheer dat bij de voorbereiding van de aanvraag om het veranderen van de inrichting, vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan hebben, een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Vanwege de aspecten, lozen van afvalwater op het oppervlaktewater en het onttrekken van grondwater ten behoeve van stofbestrijding heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland op 4 mei 2020 (kenmerk 2019-012899) een gelijkluidend besluit genomen.

Op 14 augustus 2020 is de ‘Mededeling voornemen milieueffectrapportage in het kader van revisie omgevingsvergunning VLK Recycling’ (kenmerk A4359) ingediend. Na de ontvangst van de mededeling van 14 augustus 2020 heeft de Omgevingsdienst West-Holland namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland  een aantal onduidelijkheden geconstateerd in ingediende mededeling. Deze onduidelijkheden betreffen de vergunde, feitelijke en beoogde situatie van de onderneming. Voor een goede beoordeling van de mededeling en de ontwikkeling van realistische alternatieven is een dergelijk overzicht essentieel. Op basis van dit overzicht kan een eenduidige dataset van uitgangspunten worden samengesteld. Dit overzicht, met de peildatum 1-1-2021, is toegevoegd aan de stukken.
Voor het voornemen dient een passende beoordeling te worden gemaakt, omdat het voornemen significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden, zoals bedoeld in artikel 1.1. van de Wet Natuurbescherming, kan hebben.

Coördinatie
Op grond van artikel 14.5 van de Wet milieubeheer wordt bepaald dat in gevallen waarbij voor een m.e.r. plichtige activiteit of met elkaar samenhangende m.e.r. plichtige activiteiten meerdere besluiten zijn de coördinatie, zoals geregeld in hoofdstuk 14 van de Wet milieubeheer van toepassing is.
Met het Hoogheemraadschap Rijnland is afgesproken dat de Omgevingsdienst West-Holland de coördinatie van dit proces op zich zal nemen. In een periodieke overlegstructuur zal de voortgang van het proces besproken worden en te beoordelen stukken zullen zo spoedig mogelijk met elkaar gedeeld worden. De uiteindelijke (definitieve) vaststelling van de MER zal separaat plaatsvinden.
Ook de initiatiefnemer heeft verklaard akkoord te zijn met het opstellen van één integrale MER.

Procedure
Met de publicatie van de ingediende mededeling en aanvullende stukken is de wettelijke (uitgebreide) procedure gestart. Voordat het MER kan worden opgesteld dient de Omgevingsdienst West-Holland, namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, de reikwijdte en het detailniveau van de MER vast te stellen. Hiervoor wordt advies gevraagd aan (wettelijke) adviseurs en is het mogelijk om zienswijzen in te dienen. Ook is ervoor gekozen om, ook in deze fase van de procedure, al advies te vragen aan de Commissie voor de m.e.r.

Ter inzagelegging
De mededeling met aanvullende stukken ligt vanaf 22 april 2021 tot en met 2 juni 2021 digitaal ter visie op de website van de Omgevingsdienst West-Holland. Uw zienswijze kunt u sturen naar info@odwh.nl (onder vermelding van zienswijze mededeling MER VLK) of schriftelijk aan de Omgevingsdienst West-Holland, postbus 159, 2300 AD Leiden. Alle ingediende inspraakreacties en zienswijzen zullen, vanwege de bovengenoemde coördinatie, oververwijld doorgezonden worden naar het Hoogheemraadschap van Rijnland.  Eventueel is het ook mogelijk om mondeling een zienswijze te geven. Er wordt verzocht dit via de email aan ons kenbaar te maken. De Omgevingsdienst West-Holland zal namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland contact opnemen  voor een (digitale) afspraak.