Melding Besluit Uniforme Saneringen – Noordwijkerweg 35 in Rijnsburg

Datum: 02-07-2020
Categorie(ën): Milieu

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, een BUS melding immobiel ontvangen ingevolge artikel 39b (BUS melding) van de Wet bodembescherming (Wbb), ingediend door Soilution B.V., namens de heer G.J. van Delft. Het betreft een melding voor de locatie Noordwijkerweg 35 in Rijnsburg, kadastraal bekend Rijnsburg 35, sectie G, nummer 7501 gedeeltelijk. De locatie is geregistreerd onder de locatiecode AA053702828.

Procedure
Deze kennisgeving staat los van de controle of de melding in overeenstemming is met artikel 39b van de Wbb. De Omgevingsdienst deelt de saneerder binnen circa vier weken na ontvangst van de melding schriftelijk mee of de melding in overeenstemming is met artikel 39b Wbb. Deze mededeling is geen beschikking in de zin van art. 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Inspraak, ter visielegging, zienswijze, bezwaar en beroep is dan ook niet van toepassing op de mededeling. Indien de melding in overeenstemming is met artikel 39b Wbb kan de saneerder vanaf vijf weken na de datum ontvangst melding, starten met de sanering.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met  K. Kaandorp via (071) 4083 391 of k.kaandorp@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2020-006609.