Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 2e herziening De Horn Rijnsburg en besluit vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Datum: 29-04-2021
Categorie(ën): Bestemmingsplannen

Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 2e herziening De Horn van de gemeente Katwijk, met identificatiecode NL.IMRO.0537.bpRBG2eherzDeHorn-va01 en het besluit tot vaststelling hogere grenswaarde, liggen met ingang van 30 april 2021 tot en met 10 juni 2021 ter inzage.

Plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan 2e Herziening De Horn betreft twee locaties. De ene locatie ligt naast Oegstgeesterweg 251. De andere locatie ligt in het Oegstgeesterkanaal en langs de Oegstgeesterweg nummer 295 (naast woonboot Oegstgeesterweg 293), kadastraal perceel RBG02C3011, RBG02C6164 en RBG02C4133.

Het bestemmingsplan 2e herziening De Horn is opgesteld om de verplaatsing van een woonboot mogelijk te maken en om een bouwvlak voor de bouw van een woning mogelijk te maken.

In het plangebied ligt geluidgevoelige bebouwing. Omdat geluid reducerende maatregelen niet mogelijk zijn of onvoldoende geluidsreductie opleveren is het noodzakelijk om hogere grenswaarden voor de in dat plangebied geprojecteerde woningen vast te stellen.

Ter inzage
Het bestemmingsplan kan worden geraadpleegd op:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl via identificatienummer NL.IMRO.0537.bpRBG2eherzDeHorn-va01  

Het bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarde liggen ook ter inzage op het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk.

Ook kunt u de plannen inzien via onderstaande pdf-documenten:

Beroep
Tegen het bestemmingsplan en het besluit tot vaststelling hogere grenswaarde kan gedurende 1 mei tot en met 11 juni beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan 2e herziening De Horn of het ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde Wet Geluidhinder bij de raad kenbaar hebben gemaakt.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde Wet Geluidhinder bij de raad kenbaar hebben gemaakt.
  • Tegen de aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden beroep instellen.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Digitaal indienen is ook mogelijk