Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Katwijk

Datum: 30-03-2021
Categorie(ën): Bestemmingsplannen

Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Katwijk van de gemeente Katwijk, met identificatiecode NL.IMRO.0537.bpPnormKatVa01, ligt met ingang van 1 april 2021 tot en met 13 mei 2021 ter inzage.

Plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Katwijk betreft de gehele gemeente Katwijk.
Het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Katwijk is opgesteld om de parkeerbepaling in de geldende bestemmingsplannen te vervangen of voegt de parkeerbepaling toe aan de geldende bestemmingsplannen waarin nog geen parkeerbepaling is opgenomen.

Ter inzage
Het bestemmingsplan kan worden geraadpleegd op:
www.ruimtelijkeplannen.nl via identificatiecode NL.IMRO.0537.bpPnormKatVa01
Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.katwijk.nl onder bekendmakingen en vervolgens bestemmingsplannen.

Het bestemmingsplan ligt ook ter inzage op het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk.

Ook kunt u de plannen inzien via onderstaande pdf-documenten:

Beroep
Tegen het bestemmingsplan kan gedurende 1 april 2021 tot 14 mei 2021 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze tegen het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Katwijk bij de raad kenbaar hebben gemaakt.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het bestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.