Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Zanderij, fase 9”, verleende omgevingsvergunning en besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Datum: 21-05-2019
Categorie(ën): Bestemmingsplannen

Het op 9 mei 2019 vastgesteld bestemmingsplan “Zanderij, fase 9” van de gemeente Katwijk, met identificatiecode NL.IMRO.0537. bpKATzanderij9-va01, de verleende omgevingsvergunning voor de activiteiten het bouwen van een bouwwerk alsmede een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen, alsmede het besluit hogere waarden wegverkeerslawaai liggen met ingang van 24 mei 2019 tot en met 4 juli 2019 ter inzage. Dit is mogelijk op grond van de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijk ordening.

Op deze pagina staat de publicatie in eenvoudiger taalgebruik. De volledige publicatie staat in de Staatscourant.
•    Link naar publicatie in de Staatscourant.

Plangebied
Het plangebied grenst aan de westelijke zijde aan de bestaande woonwijk Zanderij, aan de zuidelijke zijde aan de Westerbaan, aan de noordelijke zijde aan de Zandsloot en aan de oostelijke zijde is de N206 gelegen.
Dit bestemmingsplan “Zanderij, fase 9” en de bijbehorende besluiten, maakt de realisatie van 32 woningen in de Zanderij mogelijk. Dit aantal is te splitsen in 22 vrijstaande en 10 twee-onder-één-kapwoningen.

Ter inzage
Het bestemmingsplan kan worden geraadpleegd op:
www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/roo/bestemmingsplannen. bpKATzanderij9-va01

Als de directe link niet werkt, zoek dan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl naar bestemmingsplan NL.IMRO.0537. bpKATzanderij9-va01

Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai en bijbehorende stukken, liggen ook gedurende de openingstijden  ter inzage op het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk.

Beroep

Op grond van artikel 3.30 en 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden de verschillende besluiten als één besluit voor beroep aangemerkt. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen en tegen de aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan en/of omgevingsvergunning, kunnen tijdens de beroepstermijn van 24 mei 2019 tot en met 4 juli 2019, tegen de gecoördineerde besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
De beroepsgronden moeten in het beroepschrift worden opgenomen en kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.  
De gecoördineerde besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Als er tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.
Voor zowel de behandeling van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
Digitaal indienen is ook mogelijk