Onttrekkingsbesluit Achterwegviaduct N206

Datum: 25-03-2021
Categorie(ën): Overige besluiten

De RijnlandRoute betreft een infrastructuurproject van de provincie Zuid-Holland. Het is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, en de A4 bij Leiden. Met deze nieuwe route wordt er gebouwd aan de economische versterking van de regio en wordt er geïnvesteerd in de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.

Als gevolg van de verbreedde en verdiepte aanleg van de N206 zal het Achterwegviaduct, dat niet breed genoeg is om in stand te kunnen blijven, verwijderd moeten worden. Het gedeelte van de Achterweg dat gelegen is op het viaduct is een openbare weg in de zin van de Wegenwet die zijn functie zal verliezen en dient daarom formeel aan het openbaar verkeer te worden onttrokken.

In het kader van de sloop van het Achterwegviaduct dient een deel van de openbare wegen, in dit geval het een gedeelte van de Achterweg gelegen op het viaduct over de N206 in de gemeente Katwijk, een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening te worden onttrokken aan de openbaarheid. Bestemmingen in of nabij het betrokken gebied blijven bereikbaar via alternatieve (landbouw- en fiets)routes.
Wij verwijzen u in deze naar het Statenbesluit van 16 december 1994, Provinciaal blad nummer 4 van 1995, naar artikel 8, lid 2 lid van de Wegenwet en naar artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht.

Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om een eventuele zienswijze in te dienen over de voorgenomen wegonttrekking bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 25009 LP Den Haag. Dit is mogelijk gedurende de termijn van de ter inzagelegging.

Het ontwerpbesluit met bijlagen liggen vanaf 26 maart tot en met 7 mei 2021 6 weken bij de gemeente Katwijk nadat u een afspraak heeft gemaakt ter inzage.
gemeente Katwijk. Kon. Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk aan Zee

De bijbehorende bestanden kunt u hier inzien: