Ontwerp bestemmingsplan “Inframaatregelen R-net deelproject 2” en ontwerp omgevingsvergunning

Datum: 13-09-2019
Categorie(ën): Bestemmingsplannen

Het ontwerp bestemmingsplan “Inframaatregelen R-net deelproject 2” en de ontwerp omgevingsvergunning liggen met ingang van 13 september t/m 24 oktober 2019 ter inzage. U kunt binnen die periode een zienswijze indienen over deze ontwerpbesluiten.

Korte inhoud van het plan

Het plangebied omvat de Biltlaan vanaf de rotonde Industrieweg tot en met de kruising met de Hoorneslaan. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning maken aanpassingen aan de weg en de Koningin Julianabrug en aan groenstroken mogelijk, ten behoeve van een goede verkeersdoorstroming met de komst van de hoogwaardig openbaar vervoerverbinding R-net.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan kan worden geraadpleegd op: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plannummer is NL.IMRO.0537.bpKATRnet2-on01. Het ontwerp bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.katwijk.nl onder bekendmakingen en vervolgens bestemmingsplannen.
De ontwerp omgevingsvergunning ligt samen met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage op het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk.

De bijbehorende bestanden voor ontwerp omgevingsvergunning kunt u hier inzien:

 De bijbehorende bestanden voor bestemmingsplan kunt u hier inzien:

Zienswijze ontwerp bestemmingsplan
Gemotiveerde schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan kunnen door een ieder worden ingediend bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad, Postbus 589, 2220 AN Katwijk. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt bij de Afdeling Ruimte en Veiligheid, team Ruimte, telefoon (071) 406 5000.

Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning
Gemotiveerde schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen over de ontwerp omgevingsvergunning kunnen door een ieder worden ingediend bij burgemeester en wethouders. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 589, 2220 AN Katwijk. In uw zienswijze moet u aangeven op welke onderdelen van de ontwerp omgevingsvergunning de zienswijze betrekking heeft.Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt bij de Afdeling Ruimte en Veiligheid, team Vergunningen, telefoon (071) 406 5000.

Beroepschrift
De gemeenteraad van Katwijk heeft op 6 december 2018 besloten om voor dit project gebruik te maken van de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening.
Dit maakt het mogelijk om de procedure voor samenhangende besluiten, in dit geval het voornoemde bestemmingsplan en de voornoemde omgevingsvergunning, gelijktijdig bekend te maken en ter inzage te leggen. Tegen alle besluiten staat vervolgens eenmalig beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wij maken u erop attent dat u beroep tegen het definitieve besluit over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning slechts kunt indienen als u een zienswijze heeft ingediend en u belanghebbende bent.