Ontwerp bestemmingsplan “Inframaatregelen R-net deelproject 3c”

Datum: 13-09-2019
Categorie(ën): Bestemmingsplannen

Het ontwerp bestemmingsplan “Inframaatregelen R-net deelproject 3c” ligt met ingang van 13 september t/m 24 oktober 2019 ter inzage. U kunt binnen die periode een zienswijze indienen over dit plan.

Korte inhoud van het plan
Het plangebied omvat de groenstrook langs de oostzijde van de Biltlaan, vanaf de kruising met de Helmbergweg tot aan de kruising met De Krom (Katwijk Noord). Het bestemmingsplan betreft de aanpassing van groenstroken, de aanleg van een fietspad en de aanleg van een transportleiding van drinkwater.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan kan worden geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plannummer is NL.IMRO.0537.bpKATRnet3C-on01. Het ontwerp bestemmingsplan is verder te raadplegen via www.katwijk.nl onder bekendmakingen en vervolgens bestemmingsplannen.
Het ontwerp bestemmingsplan is ook in te zien op het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk.

De bijbehorende bestanden kunt u hier inzien:

Zienswijze ontwerp bestemmingsplan
Gemotiveerde schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan kunnen door een ieder worden ingediend bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad, Postbus 589, 2220 AN Katwijk. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt bij de Afdeling Ruimte en Veiligheid, team Ruimte, telefoon (071) 406 5000.

Wij maken u erop attent dat u tegen het definitieve besluit over het bestemmingsplan slechts beroep kunt indienen als u een zienswijze hebt ingediend en u belanghebbende bent.