Ontwerp geactualiseerde Omgevingsvisie gemeente Katwijk

Datum: 02-02-2021
Categorie(ën): Overige besluiten

In 2018 heeft de gemeente Katwijk een omgevingsvisie vastgesteld. Met de actualisatie is de visie op basis van de meest recente wet en regelgeving “Omgevingswet-proof” gemaakt, is er een 8e hoofddoelstelling en een beoordelingskader toegevoegd. Recent vastgesteld beleid is meegenomen zoals: de Woonagenda, de Katwijkse Agenda Mobiliteit, de Maatschappelijke Agenda, het Groenbeleidsplan ‘Goed Groen’. De doelstelling uit de intergemeentelijke structuurvisie zijn opgenomen. En ten slotte zijn in een redactionele slag de hoofddoelstellingen in hoofdstuk 3 specifieker gemaakt en in hoofdstuk 4 zijn voor de ontwikkelstrategieën de 8 doelstellingen uitgewerkt en met bijbehorende iconen op kaart geactualiseerd.

Ter inzage legging ontwerp
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 januari jl. het ontwerp voor de Omgevingsvisie vastgesteld en vrijgegeven voor de ter inzage legging. Het ontwerp omgevingsvisie wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in de lokale kranten op 4 februari aanstaande en ligt vanaf 5 februari 2021 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt het ontwerp omgevingsvisie raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl via identificatiecode NL.IMRO.0537.ovKATWIJK2021-ON01 en www.katwijk.nl Tegen dit ontwerp kunnen zienswijzen worden ingediend.

Het ontwerp geactualiseerde Omgevingsvisie gemeente Katwijk is te raadplegen via www.katwijk.nl.

Ook kunt u de plannen inzien via onderstaande pdf-documenten:

Tevens ligt het ontwerp geactualiseerde Omgevingsvisie gemeente Katwijk ter inzage op het gemeentehuis te Katwijk.

Reageren

U kunt reageren op het ontwerp omgevingsvisie. Dit kan van 5 februari tot en met 18 maart 2021. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk, mondeling of digitaal via www.katwijk.nl/zienswijze zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Voor mondelinge zienswijzen kunt een afspraak maken met de afdeling Beleid Fysieke Leefomgeving, tel. (071) 406 5000.

Hoe gaat het verder?
Reageert u op de omgevingsvisie? Dan ontvangt u na afloop van de termijn een nota waarin alle binnengekomen reacties (zienswijzen) zijn samengevat en beantwoord. Deze Nota zienswijzen en de documenten worden daarna aan de gemeenteraad aangeboden. Naar verwachting stelt de gemeenteraad de omgevingsvisie in het eerste kwartaal van 2021 vast.


U kunt binnen 6 weken een zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit.