Ontwerp uitwerkingsplan “De Horn Merovingisch Veld” en ontwerp Beeldkwaliteitsplan “De Horn Merovingisch veld en Waterrijke punt”

Datum: 03-06-2020
Categorie(ën): Bestemmingsplannen

Het ontwerp uitwerkingsplan “De Horn Merovingisch Veld”  (met bijbehorende stukken) en het ontwerp Beeldkwaliteitsplan “De Horn Merovingisch veld en Waterrijke punt” van de gemeente Katwijk liggen van 5 juni 2020 tot en met 16 juli 2020 ter inzage.

Plangebied
Het plangebied van het uitwerkingsplan “De Horn Merovingisch Veld” omvat een noordoostelijke deel van het bestemmingsplan “ ’De Horn” en ligt tussen het Oegstgeesterkanaal en de watergang De Vliet te Katwijk.

Dit uitwerkingsplan maakt de bouw van maximaal 46 appartementen mogelijk.

Ter inzage
Het ontwerp uitwerkingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.katwijk.nl onder bekendmakingen en vervolgens bestemmingsplannen.

Ook kunt u de plannen inzien via onderstaande pdf-documenten:

Tevens ligt het ontwerp uitwerkingsplan en het ontwerp Beeldkwaliteitsplan ter inzage op het gemeentehuis te Katwijk.

Zienswijzen ontwerp uitwerkingsplan
Gedurende bovengenoemde termijn kan een belanghebbende schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Digitaal is alleen mogelijk via het daarvoor bestemde web-formulier en niet via een e-mail. Het web-formulier is te vinden op www.katwijk.nl /zienswijze. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Beleid Fysieke Leefomgeving via telefoonnummer (071) 406 5133.

Zienswijzen ontwerp Beeldkwaliteitsplan
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerp Beeldkwaliteitsplan naar voren brengen bij de raad van de gemeente Katwijk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de termijn van terinzagelegging, een afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer (071) 406 5133.