Ontwerp uitwerkingsplan “De Horn Waterrijke Punt” en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder.

Datum: 11-06-2020
Categorie(ën): Bestemmingsplannen

Het ontwerp uitwerkingsplan “De Horn Waterrijke Punt”  (met bijbehorende stukken) en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder van de gemeente Katwijk liggen van 12 juni 2020 tot en met 23 juli 2020 ter inzage.

Het vaststellen van een hogere waarde betekent niet dat het wegverkeer meer geluid mag produceren op bestaande geluidsgevoelige objecten maar dat voor een specifieke nieuwbouwlocatie op die woningen een hogere geluidsbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Plangebied
Het plangebied van het uitwerkingsplan “De Horn Waterrijke Punt” omvat een noordwestelijke deel van het bestemmingsplan “ ’De Horn” en ligt tussen het Oegstgeesterkanaal en de watergang De Vliet te Katwijk.

Dit uitwerkingsplan maakt de bouw van maximaal 56 woningen mogelijk.

Ter inzage
Het ontwerp uitwerkingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ook kunt u de plannen inzien via onderstaande pdf-documenten:

Tevens liggen het ontwerp uitwerkingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage op het gemeentehuis te Katwijk.

Zienswijzen ontwerp uitwerkingsplan
Gedurende bovengenoemde termijn kan een belanghebbende schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Digitaal is alleen mogelijk via het daarvoor bestemde web-formulier en niet via een e-mail. Het web-formulier is te vinden op www.katwijk.nl /zienswijze. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Beleid Fysieke Leefomgeving via telefoonnummer (071) 406 5133.

Zienswijzen ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai
Uitsluitend belanghebbenden kunnen hun zienswijze indienen over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden. Tot de kring van belanghebbenden worden in ieder geval gerekend de bewoners van de woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld. Digitaal is alleen mogelijk via het daarvoor bestemde web-formulier en niet via een e-mail. Het webformulier is te vinden op www.katwijk.nl /zienswijze. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 589, 2220 AN Katwijk ZH. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt bij de Afdeling Beleid Fysieke Leefomgeving, team Vergunningen, telefoon (071) 406 5000.