Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Cantineweg 19A te Katwijk

Datum: 14-03-2019
Categorie(ën): Milieu

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk op 26 september 2018 een aanvraag ontvangen van Dunea Duin en Water, Pompstation Katwijk voor een omgevingsvergunning voor een inrichting (milieu) gelegen aan Cantineweg 19A te Katwijk, 2224 XP. Het betreft een verzoek om een revisievergunning. voor een drinkwaterproductiebedrijf.

Voor het verlenen van de vergunning wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd. De aanvraag hebben wij in behandeling genomen. Vervolgens hebben wij de ontwerpvergunning opgesteld.

Het definitieve besluit moet binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag genomen worden.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van vrijdag 15 maart 2019 tot en met donderdag 25 april 2019 in het gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3 in Katwijk, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur, woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur en donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. De mogelijkheid bestaat om hier op elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur een toelichting op de ter inzage liggende stukken te krijgen.

Zienswijzen geven

U kunt tot en met donderdag 25 april 2019 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven.

Beroep instellen
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw A. Diender via (071) 408 3231 of A.Diender@odwh.nl.

U kunt binnen 6 weken een zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit.