Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – Kalkbranderstraat 2 te Katwijk

Datum: 09-02-2021
Categorie(ën): Overige besluiten

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens de gemeente Katwijk besloten de omgevingsvergunning voor IZICO Katwijk B.V. gelegen aan Kalkbranderstraat 2 te Katwijk aan te passen.

Uit een actualisatietoets is gebleken dat een aantal van de voorschriften van de revisievergunning uit 2013 verouderd is en niet meer voldoen aan Beste Beschikbare Technieken (BBT). Daarom is besloten om de voorschriften van de revisievergunning gedeeltelijk te wijzigen en aan te vullen.

Voor het verlenen van de vergunning wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van vrijdag 12 februari 2021 tot en met donderdag 26 maart 2021 bij het gemeentehuis Katwijk, Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk.

Zienswijzen geven
U kunt tot en met 26 maart 2021 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan Gemeente Katwijk, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven.

Beroep instellen
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via (071) 408 3100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2021-002105.